Informacja o możliwości pozyskania dofinansowania przez Wspólnoty Mieszkaniowe

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w poddziałaniu 4.1.3. Odnawialne źródła energii”.
Nabór wniosków konkursowych trwa do dnia 25.03.2018r.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się do realizacji w ramach konkursu są również wspólnoty mieszkaniowe.
Dofinansowanie jest do 85 % kosztów kwalifikowanych.
Możliwe jest realizacja projektów w partnerstwie.
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o. jako zarządca zaprasza wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane przedsięwzięciem polegającym na montażu instalacji fotowoltanicznej i wykorzystaniem wytworzonej energii elektrycznej na własne potrzeby.
Zgłoszenia prosimy kierować do poszczególnych administracji do 15 stycznia 2018r.
Dla zainteresowanych wspólnot w drugiej połowie listopada zorganizowane zostanie spotkanie celem omówienia warunków uczestniczenia w konkursie.
Więcej na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl zakładka „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.
Pytania szczegółowe można również przesyłać do zarządcy

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa