Informacja o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na termomodernizację

Informacja o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na termomodernizację

Zgodnie z harmonogramem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w październiku bieżącego roku ogłoszony zostanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkurs na dofinansowania zadań z zakresu termomodernizacji. Beneficjentami mogą być wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i porozumienia wspólnot. Na dofinansowanie jest przeznaczona kwota w wysokości 100 mln zł.
W związku ze zmianą zasad przyznawania pomocy, aktualnie jej wysokość uzależniona jest tylko od wielkości oszczędności energii pierwotnej.
Pomoc finansowa dzieli się na pożyczkę oraz premię inwestycyjną.

Pożyczka (P):
- wartość pożyczki dla projektu przyjmuje stałą wartość determinowaną przez ewentualną premię inwestycyjną
- okres finansowania: do 20 lat
- oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 punktów bazowych (nie mniej niż 2%)
- karencja: 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji)
- odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym   wypłacano pierwszą transzę środków.

Premia inwestycyjna (PI):
- premia inwestycyjna: w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki
- umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki
- możliwa wysokość premii inwestycyjnej: 25% - 45% kosztów kwalifikowalnych
- wysokość premii inwestycyjnej uzależniona od wielkości osiągniętej w wyniku realizacji inwestycji oszczędności energii zgodnie ze schematem:

Oszczędność energii pierwotnej

Premia inwestycyjna (PI)

> 25%

do 25%

40% - 60%

do 35%

> 60%

do 45%

Wspólnoty zainteresowane pozyskaniem środków prosimy o zgłaszanie się do swoich administracji w terminie do końca sierpnia br.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa