Zakończenie projektu

                                                  
Zgodnie z przyjętym harmonogramem został zakończony projekt „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych " dofinansowany środkami finansowymi w ramach poddziałania 5.2.1.
„ Gospodarka Odpadami  - ZIT " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Siedem Wspólnot Mieszkaniowych było bezpośrednimi beneficjentami pomocy udzielonej przez Urząd Marszałkowski. Aby ją uzyskać należało spełnić
szereg wymogów stawianych przez Instytucję Zarządzającą, co nie było zbyt łatwe. Realizacja projektu obejmowała szereg działań począwszy od przeprowadzenia niezbędnych konsultacji a kończąc na realizacji robót budowlanych i rozliczenia finansowego.
Trwałość projektu wynosi 5 lat od czasu jego zakończenia, czyli do końca 2023 roku.
Koszt całego projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie miał wynosić 2 164 tys. zł. Po przeprowadzonych postępowaniach zamknął się kwotą 1 890 tys. zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 1 350 tys. zł. Należy dodać, że wspólnoty zleciły szereg prac dodatkowych poprawiających estetykę i komfort użytkowania budynków.
W pięciu budynkach Wspólnot ( przy ul. Miechowickiej ) po długich negocjacjach z Kompanią Węglową, Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz Węglokoksem, Zarządca w ramach usuwania szkód górniczych doprowadził do przeprowadzenia rektyfikacji pionowej budynków.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa