Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ( RODO ) wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw klienta. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach.
Administratorem Danych Osobowych jest:
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a , KRS: 0000062487, NIP: 626 25 62 937, REGON: 276636793 Kapitał zakładowy 10 693 500,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wydział Gospodarczy, tel. ( 32) 281 80 21 centrala, fax. ( 32) 281 35 17, email :pocztazbm@zbm.bytom.pl ,
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Budynków Miejskich w Bytomiu wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami i realizacji umów najmu/dzierżawy w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokal (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 716
  z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U 2016 poz. 380
  z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania i wykonywania umów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie umów lub wykonywanie obowiązków zarządzania nieruchomościami.
Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.
Pani/Panu, jako osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Jako Administrator danych nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wykonywania obowiązków zarządzania oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa