Połączenie Spółek część II

Zarząd spółki pod firmą Zakład Budynków Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia o planowanym połączeniu Spółki (jako Spółki Przejmowanej) oraz spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres; Rynek 21/3, 41-902 Bytom, kapitał zakładowy 44.386.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285725 (jako Spółki Przejmującej).

Zarząd Spółki informuje, że Plan Połączenia wraz z załącznikami („Plan Połączenia”) będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zbm.bytom.pl/ do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Ponadto, Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami („Dokumenty Połączeniowe”), będą dostępne do wglądu Wspólnika Spółki począwszy od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia. Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki (adres: ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom), w pon. w godzinach 8.00 do 16.00; od wt. do czw. w godzinach 8.00-14.00 oraz w pn. w godzinach 8.00 do 12.00. Wspólnik Spółki może żądać udostępnienia mu bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów Dokumentów Połączeniowych.Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa