Połączenie Spółek

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIAW związku z prowadzonym procesem połączenia Spółek: 

    1. Spółka Przejmująca – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres; Rynek 21/3, 41-902 Bytom, kapitał zakładowy 44.386.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285725;

    2. Spółka Przejmowana – Zakład Budynków Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom, kapitał zakładowy 11 422 500,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062487;

Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w dniu 10 lutego 2020 roku uzgodniły Plan Połączenia wyżej wymienionych spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 KSH, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa