Projekty realizowane przez ZBM Sp z o.o.

Informujemy, że opublikowany został załącznik 4 „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego” do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z projektami uzupełniającymi do Gminnego Programu Operacyjnego. Bytom 2020+. Tym samym zakończony został proces identyfikacji projektów przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 
Projekty realizowane przez ZBM sp. z o.o. są pod numerami 98-101 w załączniku.
 
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie od dnia 03.02.2020.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa