Projekty ZBM-TBS Sp. z o.o.

Informujemy, że trwają nabory na projekty w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”
Nabór trwa do 29.07.2020 a wniosek o dofinansowanie należy złożyć:
a) w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40–035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30
lub
b) poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w godzinach 7.30 – 15.30.
Budżet na realizację Poddziałania 1.7.1 w ramach konkursu POIS/1.7.1/5/2020 wynosi 50 mln PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób:
a) 45 mln PLN – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową;
b) 3 mln PLN – spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego;
c) 2 mln PLN – wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.
Dofinansowanie może być udzielone podmiotom:
− spółdzielniom mieszkaniowym z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
− wspólnotom mieszkaniowym z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
− jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz przedsiębiorstwom realizującym zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 – dotyczy wyłącznie TBSów), − spółkom prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzącym działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
− podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działającym na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy 11 wyłącznie budynków komunalnych (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
− porozumieniom wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.
Więcej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, www.wfosigw.katowice.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa