Uchwała antysmogowa

Pragniemy przypomnieć Państwu, iż od dnia 1 września 2017 r., na terenie całego województwa śląskiego, w tym na obszarze Gminy Bytom, obowiązuje uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”). Nowe regulacje prawne mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym – przyczynić się do poprawy zdrowia i większego komfortu życia mieszkańców.
Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (o mocy do 1 MW), tj.:
- mieszkańców,
- osób prowadzących działalność gospodarczą,
- właścicieli budynków wielorodzinnych,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- samorządy lokalne.
Ponadto, uchwała wskazuje rodzaje urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaje paliw zakazanych do stosowania. I tak, począwszy od dnia 1 września br., w przypadku rozpoczęcia użytkowania urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym (tj. dla nowych lub modernizowanych kotłowni lub innych instalacji grzewczych), użytkownicy mają obowiązek zainstalowania kotła klasy 5 lub urządzenia spełniającego wymogi dyrektywy ecodesign.
Natomiast w przypadku, kiedy urządzenia opalane paliwami stałymi były eksploatowane już przed dniem 1 września 2017 r., uchwała antysmogowa, w zależności od „wieku” kotła, czy pieca, wskazuje terminy graniczne, do których należy je wymienić na kotły klasy 5 lub urządzenia spełniające wymogi dyrektywy ecodesign.
Należy jednocześnie podkreślić, iż nowe przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu spalania paliw węglowych, natomiast określają te rodzaje, których od dnia 1 września 2017 r. począwszy, spalać nie wolno, tj.:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (miału węglowego) wynosi więcej niż 15 %,
- oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Niezależnie od powyższego, w związku z trwającym sezonem grzewczym, w trosce o jakość powietrza atmosferycznego, w szczególności w kontekście powtarzającego się występowania smogu m.in. w Aglomeracji Górnośląskiej (w tym w mieście Bytom), przypominamy Państwu również  o problemach ochrony powietrza, w tym w szczególności:
1. o całkowitym i kategorycznym zakazie spalania odpadów do celów grzewczych – zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Jednocześnie, zgodnie z art. 191 w/w ustawy „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”;
2. w przypadku, kiedy pozwala na to użytkowany kocioł lub piec – o ekologicznym i ekonomicznym paleniu węgla w piecach tzw. sposobem „od góry” – w tym celu, dodatkowo przekazuję w załączeniu plakat informacyjno-edukacyjny, dotyczący przedmiotowego zagadnienia, prosząc jednocześnie o wywieszenie w/w materiałów na tablicach ogłoszeniowych/informacyjnych w zarządzanych nieruchomościach.
Jednocześnie nadmieniam, iż rozpalanie w piecu „od góry” pozwala oszczędzić opał (nawet do 30%), a co za tym idzie – pieniądze. Jednocześnie, z uwagi na znacznie ograniczone, w tym przypadku, zadymienie, zyskują również: środowisko oraz relacje z sąsiadami;
3. o kanałach informacyjnych o aktualnym stanie jakości powietrza w województwie śląskim, w tym w Aglomeracji Górnośląskiej, na obszarze której zlokalizowane jest miasto Bytom, przekazywanym i opracowywanym na podstawie wyników ze stacji pomiarowych państwowego monitoringu, realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach:
a) strona internetowa Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zakładka „Aktualności”:
- komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o aktualnym stanie jakości powietrza wraz z prognozą na najbliższe dni;
b) strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:
- wyniki pomiarów ze stacji monitoringowych (dla Bytomia stacją reprezentatywną jest stanowisko pomiarowe zlokalizowane w Zabrzu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie) wraz z informacją o jakości powietrza w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń – zakładka „Śląski Monitoring Powietrza”;
- powiadomienia o jakości powietrza w województwie śląskim wraz z prognozą w przedmiotowym zakresie;
c) tzw. Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android i na iOS "Jakość powietrza w Polsce", opracowana i udostępniona na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:
- aktualne wyniki ze stacji pomiarowych.
d) wyniki pomiarów dostępne na stronie www.discovair.pl, z których możliwe są do odczytu wyniki z 10 zamontowanych na terenie Bytomia stacji pomiarowych powietrza.
Jednocześnie przypominamy, że na terenie miasta uruchomiony jest również miejski system monitoringu zanieczyszczeń powietrza, jest to 10 stacji pomiarowych, które na bieżąco mierzą temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10. Wyniki pomiarów dostępne są na stronie: www.discovair.pl.
Należy jednak pamiętać, że sensory powietrza stanowią jedynie element uzupełniający system monitoringu powietrza realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wyniki pomiarów WIOŚ są dostępne na bieżąco na stronie inspektoratu (www.katowice.wios.gov.pl).

                                                             

    

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa