Zasady najmu

1. WARUNKI NAJMU

Zamieszkaj w Bytomiu. TO. Twoje nowe miejsce.
Aby móc wynająć mieszkanie w naszych zasobach nie możesz posiadać tytułu prawnego (Tytuł prawny do mieszkania to umowa najmu lub akt własności) do innego lokalu w gminie Bytom. Minimalne wymagane dochody pozwalające na wynajem znajdują się z załączniku KRYTERIA FINANSOWE 2019
Jeśli chcesz wynająć mieszkanie deklarujesz wysokość partycypacji określoną procentowo.
Wartość odtworzeniowa to wartość lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
Po wyborze oferty wpłacasz kaucję i partycypację, a następnie odbierasz klucze do swojego wymarzonego mieszkania.

2. JEŚLI NIE SPEŁNIASZ WSZYSTKICH WARUNKÓW

Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie Gminy Bytom, możesz rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego lub spółdzielczego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie.
W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy (zadeklarowanej partycypacji) może Ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.

3. PRZEPISY DOTYCZĄCE TBS

Regulamin wynajmowania mieszkań z zasobów ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO.

4. WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA W ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Do wniosku o najem mieszkania w ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO należy dołączyć deklarację wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznych dochodów brutto za okres ostatnich pełnych 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku oraz zaświadczenia o wysokości dochodów (wnioskodawcy i osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania).
Wypełniony wniosek złóż w siedzibie ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO.

Pobierz aktualne druki wniosków:

5. KAUCJA

Wymagana kaucja stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu i należy ją wpłacić przed podpisaniem umowy najmu.
W przypadku rozwiązania umowy najmu i po zdaniu lokalu kaucja jest zwracana. Należy jednak pamiętać, że od wpłaconej kwoty odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania lub ewentualnych uszkodzeń.

6. PARTYCYPACJA

Wpłaty w zakresie partycypacji mogą wynosić odtworzeniowej mieszkania do 30 procent wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu partycypacja jest zwracana zgodnie z zaktualizowaną wartością odtworzeniową.
Partycypantem może zostać zarówno najemca, jego członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo), jak i pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.

7. DECYZJA KOMISJI

O przydziale mieszkań decyduje komisja złożona z przedstawicieli Gminy Bytom oraz ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. Komisja przydziela lokale na podstawie regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO.
Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.
Listy zatwierdzone przez Zarząd Spółki wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO.

8. UMOWA o PARTYCYPACJI

Umowy są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców.
Termin wpłaty należności wynikającej ze złożonej deklaracji jest ustalony w umowie i wynosi ok. trzech tygodni od daty zawarcia umowy.

9. UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji i określonej partycypacji.
Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu.

10. ZASIEDLENIE MIESZKANIA

Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po jego przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zasiedlenia mieszkania.

11. MIESIĘCZNY CZYNSZ

Wysokość stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jest ustalana przez Zarząd ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO i zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników (Gmina Bytom). Ustawa narzuca górny pułap czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Jest to kwota wynosząca 4% wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkania. Czynsz wraz z opłatami płatny jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń (32) 280-30-73


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa