PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Zakład Budynków Miejskich Spółka z o. o., której założycielem i właścicielem jest Gmina Bytom, została utworzona  na podstawie Uchwały Nr III/N/203/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 1999 roku oraz Aktu Notarialnego (rep. “A”12982/22) z dnia 11 sierpnia 1999 roku i jest spółką prawa handlowego z siedzibą w Bytomiu przy. ul. Kolejowej 2 a.

Spółka zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych położonymi na terenie Bytomia, na podstawie zawartych umów o zarządzanie.

Od października 2006 roku Spółka posiada Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług związanych z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami.

W listopadzie 2017 roku Zakład Budynków Miejskich Spółka z o. o. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością oraz zarządzanie środowiskiem według norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 a w sierpniu 2018 roku - System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi według normy ISO 37001:2016.

 

 

galeria

HISTORIA ZAKŁADU

W pierwszych dniach lutego 1945 roku zarządzeniem wojewody katowickiego została powołana instytucja  pod  nazwą  „Tymczasowy Zarząd Nieruchomości Miejskich” w celu zarządzania i administrowania budynkami miejskimi i innymi nieruchomościami. Rok później powstał "Zarząd Nieruchomości Miejskich". 13 administracji zorganizowanych na terenie miasta zarządzało 2019 budynkami oraz 40 placami składowymi.

Po pięciu latach działalności Prezydent Rzeczypospolitej Ludowej podpisał dekret o powołaniu przedsiębiorstw państwowych, na podstawie którego podjęto uchwałę powołującą przedsiębiorstwo państwowe posiadające osobowość prawną o nazwie „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych”.

Początki były trudne, większość budynków było zdewastowanych, tylko 30 % budynków było zarządzanych przez MZBM, aż 70% budynków stanowiła własność prywatną oraz własność kopalń, hut i PKP. Środki finansowe na remonty i odbudowę były bardzo skromne, ponieważ pochodziły z budżetu państwa.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozpoczął się po przyłączeniu do Bytomia dzielnic: Szombierki, Miechowice, Bobrek, Łagiewniki oraz przejęciem budynków stanowiących własność tych gmin i budynków poniemieckich. W 1952 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administrował już 2644 budynkami.

Dalszy rozwój nastąpił po 1960 roku, po wejściu w życie "Ustawy o gospodarce lokalowej", na podstawie której zwiększono opłaty lokalowe, a tym samym wzrosły dochody przedsiębiorstwa umożliwiające inwestycje w remonty i renowacje budynków. Wzrastające potrzeby w zakresie remontów budynków dyktowały rozwój własnych ekip remontowych.

MZBM utworzył zakład, w którym rozpoczęły działalność branżowe zespoły, m.in.: elektrycy, instalatorzy wodno-kanalizacyjni, dekarze, malarze murarze i zduni. W latach  80-tych i 90-tych  na skutek  przemian  polityczno – gospodarczych  w  kraju, również w Zakładzie nastąpiło wiele zmian, które w efekcie doprowadziły do powstania Zakładu Budynków Miejskich Spółka z o.o.

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników – działa w oparciu o Akt Założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.

Rada Nadzorcza – sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, działa w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Akt Założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Michałowski
Członek Rady Nadzorczej Monika Urbańczyk-Mrowiec
Członek Rady Nadzorczej Łukasz Nowak

Zarząd Spółki – działa w oparciu o Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej, Akt Założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.

Prezes Zarządu Jan A. Jamrozik
Prezes Zarządu - Jan Jamrozik

Jan A. Jamrozik Prezes Zarządu


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa