Internetowa Obsługa Kontrahenta Rejestracja

Dane zgłaszającego:
1
2
3a 3b
4a 4b
5
6
 1. Informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta i w pełni go akceptuję.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Regulamin korzystania z serwisu
Internetowej Obsługi Kontrahenta
ZBM -Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu

§1

Użytkownikiem serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zwanego dalej serwisem) może zostać osoba będąca właścicielem, najemcą, dzierżawcą lokalu mieszkalnego/użytkowego znajdującego się w zasobach ZBM - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (zwana dalej użytkownikiem), pod warunkiem elektronicznego (portal www) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta (www.zbm.bytom.pl) umożliwiającego dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej. Pełna procedura aktywacji konta dostępu do Internetowej obsługi kontrahenta dostępna jest na stronie http://www.zbm.bytom.pl/dokument/80/procedura_aktywacji_konta_dostepu.html

§2

Rozpatrzenie wniosku o utworzenie konta, jak i korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. jest bezpłatne – użytkownik musi jedynie posiadać połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową.

§3

Korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. można rozpocząć po osobistym odbiorze pisemnego potwierdzenia odbioru danych dla konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta zawierającym identyfikator i hasło użytkownika, które umożliwiają dostęp do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej. O możliwości odebrania danych do konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta kontrahent zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) w ciągu kilku najbliższych dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Dane do konta (identyfikator i hasło) należy odebrać osobiście w budynku dyrekcji ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Kolejowej 2a – w Dziale Organizacyjnym i Kadr ( Biuro Obsługi Klienta ) - pokój 003 (niski parter obok kas) za okazaniem dowodu tożsamości.

§4

Przy pierwszym zalogowaniu się do serwisu należy zmienić hasło użytkownika nadane przez ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na własne – utworzone wg zasad zawartych w dołączonym do potwierdzenia odbioru danych dla konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta.

§5

Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. dostępny jest w Internecie pod adresem www.zbm.bytom.pl w sposób ciągły - siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych i awarii dla wszystkich jego zarejestrowanych użytkowników.

§6

Z konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać danych do strony logowania w Internetowej Obsłudze Kontrahenta osobom trzecim.

§7

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta.

 2. Użytkownik w ramach portalu Internetowej Obsługi Kontrahenta ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:

  • Strona główna (kartoteka finansowa lokalu własnościowego /mieszkalnego/użytkowego);

  • Odczyty liczników (zgłoszenie odczytu licznika, zestawienie stanów licznika(ów));

  • Informacje o wspólnocie (zakładka dostępna tylko dla właścicieli);

  • Ogłoszenia wspólnoty mieszkaniowej (zakładka dostępna tylko dla właścicieli);

  • Ogłoszenia zarządcy;

  • Zgłoszenie awarii/usterki.

§8

W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby; zagubieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dział Organizacyjny i Kadr ( Biuro Obsługi Klienta ) mieszczącego się w budynku dyrekcji ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu ul. Kolejowa 2a osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 39 55 421. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze tj. poniedziałek w godz. 7-17, wtorek-czwartek w godz. 7-15, oraz piątek 7–13. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konto Internetowej Obsługi Kontrahenta zostanie niezwłocznie zablokowane. W celu nadania nowego identyfikatora oraz hasła należy zgłosić się osobiście do ZBM – Towarzystwa budownictwa Społecznego Sp. z o. o , bądź e-mailem.

§9

Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych, grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. i podjęciem stosownych środków prawnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Decyzję o zablokowaniu dostępu do konta systemu podejmuje Dział Organizacyjny i Kadr nadzorujący serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa