Wsparcie Unii dla wspólnot mieszkaniowych

                                                             eu1_1

ZBM jako zarządca nieruchomości, przy dobrej współpracy z zarządami wspólnot, właścicielami oraz mieszkańcami doprowadził do podpisania z Urzędem Marszałkowskim projektu pod nazwą Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych” . Wniosek w postępowaniu konkursowym dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego w sierpniu 2016r złożyło ostatnich siedem wspólnot mieszkaniowych w których występuje azbest.

Umowa podpisana przez Lidera Projektu z Urzędem Marszałkowskim pozwoliła na rozpoczęcie prac budowlanych. Zgodnie z założonym harmonogramem w budynkach dwóch wspólnot mieszkaniowych prace zostaną zrealizowane w br. natomiast zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na koniec 2018r.

Należy również dodać, że w pięciu budynkach należało przeprowadzić z powodu szkód górniczych pionową rektyfikację ( prostowanie ). W budynkach czterech wspólnot rektyfikacja została zrealizowana, a w piątym zakończenie prac ma nastąpić w sierpniu 2018 roku.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 2,1 mln zł a dofinansowanie jest w wysokości 85 %.

W efekcie we wspólnotach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. nie będzie już budynków zawierających wyroby azbestowe.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa